Fuzuli ve Su Kasidesi

'Biyografi' forumunda KaRL_ tarafından 16 Haz 2008 tarihinde açılan konu

 1. Arkadaşlar.
  Çok sevdiğim divan edebiyatındaki önemli şairlerimizin
  her birini her hafta elimden geldiğince sizlere tanıtmaya
  çalışacağım.
  Divan edebiyatı meraklılarının beğenisini kazanacağını tahmin ediyorum.
  Bu hafta Fuzuli ile başlamak istedim.


  Fuzûlî'nin yaşamı üzerine çok fazla bilgi yoktur.
  Bağdat yakınlarında Hille veya Kerbela'da doğduğu
  tahmin edilmektedir. Asıl adı Mehmet'tir. Toplum
  bilimcilere göre Oğuz'ların Bayat aşiretindendir.
  Doğum tarihinin bilinmemesine karşın, ölüm tarihi
  1556 yılıdır.

  Türkçe divanının önsözünden öğrendiğimize göre,
  yaşamı boyunca Irak dışına çıkmamıştır. Bazı Farsça
  kaynaklara göre ömrünün büyük bölümünü halife
  Ali'nin Necef'deki mezarına hizmet ederek
  geçirmiştir. Bu hizmetinden dolayı Safevi
  hükümdarları tarafından ona bir aylık bağlanmıştır.
  Fakat günün birinde bilinmeyen bir sebeple bu
  aylığı kesilmiştir. Irak Safavi'lerin elindeyken
  şah İsmail ve Safavi ileri gelenlerine şiirler
  sunan Fuzûlî, Irak'ın Osmanlı'ların eline
  geçmesiyle de Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı
  ileri gelenlerine şiirler sunmuştur. Osmanlı'lar
  döneminde de Fuzûlî'ye dokuz akçelik bir aylık
  bağlanmıştır. Fakat Fuzûlî'nin o dönemin Nişancı
  paşasına gönderdiği şikayet-nâme'sinden anlaşılıyor
  ki, Fuzûlî kendisine bağlanan bu aylığı hiçbir
  zaman alamamıştır. Her iki dönemde de değeri
  anlaşılamayan ve gereken önem verilmeyen şairin
  yaşamı yoksulluk içinde geçmiş, 1556 yılında Irak'ı
  kasıp kavuran veba salgınında ölmüştür.
  [​IMG]


  Farsça ve Türkçe divanlarının önsözlerinden
  anlaşıldığına göre daha çocuk yaşta şiirle uğraşan
  Fuzûlî genellikle şiirlerini Azeri lehçesiyle
  yazmış. Ona göre divan edebiyatındaki şiir
  türlerinin en önemlisi gazeldir. O nedenle kendi
  gönlüne de gazeli seçmesini önermiştir.

  Fuzûlî'nin şiirleri diğer divan şairlerinin
  şiirlerinden bambaşka bir özelliğe sahiptir. Onun
  şiirleri genellikle din dışı şiirlerdir. Bu
  şiirlerde çoğunlukla aşk teması işlenmiştir. şair
  bir anlamda aşkı şiirlerinde metalaştırmış ve aşk
  derdinden mutlu olduğunu söylemiştir. Hatta bu
  dertten hiç kurtulmak istemediğini vurgulamıştır.
  Ayrıca Fuzûlî divan şiirinin bir özelliği olan söz
  sanatlarını en ustaca kullanmış bir şairdir. O
  nedenle gazelleri ve diğer şiirleri hayli süslü ve
  anlaşılması çok zor şiirlerdir.

  ıyi şiirin yalnızca bilimle elde edilebileceğine
  inanan Fuzûlî, bu düşüncesini Türkçe divanının
  önsözünde "ılimsiz şiir, temeli yok duvar gibi
  olur, temelsiz duvar da sonunda itibarsız olur"
  diye açıklar. Bu düşüncesini her zaman savunduğunu
  ve "ilimsiz şiirden ruhsuz kalıp gibi nefret
  ettiğini" vurgular.
  Kanuni'nin Bağdat'ı fethinden sonra (1534) padişaha
  kasideler sunmuştur. Padişah tarafından beğenilen
  kasideler karşılığında 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir.
  Maaşını alamayınca Şikâyetnâme'yi yazmıştır. Şikâyetnâme,
  Fuzuli'nin en önemli eserlerinden biridir. Şikâyetnâmesinde Fuzuli şöyle der:

  “ Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar.
  Hüküm gösterdim faydasızdır diye mültefit olmadılar ”

  Başlıca eserleri:
  Hadikatü's-Süeda (1837, Kerbela olayını anlatan düzyazı)
  Türkçe Divan (1838, 1958)
  Sıhhat u Maraz (1940, tıp bilgileri)
  Enis'ül-Kalb (1944)
  Fuzûlî'nin Mektupları (1948)
  Terceme-i Hadis-i Erbain (1951)
  Leyla vü Mecnun (3 bin 96 beyitlik mesnevi)
  Rind ü Zahid (1956)
  Beng ü Bade (1956, 444 beyitlik Türkçe mesnevi)
  Arapça Divan (1958)
  Matlau'l İtikad (1962)
  Heft Cam (tasavvuf içerikli, 327 beyitlik Farsça mesnevi)
  Saki name (tasavvuf içerikli mesnevisidir)
  Şikâyetnâme (kafiyeli nesir türündedir)
  su kasidesi
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 May 2014
  YAREN bunu beğendi.
 2. SU KASİDESİ

  Kaside : Fuzuli´nin bu kasidesi bir nait´tir. Divan edebiyatında Peygamber hakkında yazılan kasidelere nait denir. Yazılan her beyit bir övgü içermektedir. Her ne kadar su üzerine söylense de, suyun yaptığı işlerin tek nedeni vardır, o da son dizelerde görüldüğü gibi suyun tek amacı peygamberin mezarına ulaşmaktır. Kasidelerin tanrıyı övgü için yazılanlarına tevhid ya da münacaat denir. Kasideler; tanrı, peygamber, dört halife ve zamanın büyüklerini övgü için yazılırlar. Su Kasidesi de peygambere övgüdür.

  Su Kasidesi Fuzûlî'nin meşhur kasidelerinden biridir. Aruzun "fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün" kalıbıyla yazılmıştır. Redifi "su" olduğu için bu şekilde adlandırılır. Fuzûlî bu kasidesini Muhammed'i övmek amacıyla yazmıştır. Kaside üstün bir lirik söyleyiş ve sanatlı anlatımıyla Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden Fuzûlî'nin bir söz şaheseridir.

  Divan şairleri umumiyetle fikirlerini bir beyitte sona erdirirler. Fuzuli bu eserinde 31. beyitle 32. beyiti birbirine bağlıyor. İki beyitte de mahşer günü bahis konusudur. O gün insanlar Tanrı'ya hayatlarında yaptıkları iyi ve kötü işlerin hesabını verecekleri için büyük bir telaş ve heyecan içinde olacaklardır. O gün Muhammed kendisini sevenlere şefaat edecektir.  1- Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su
  Kim bu denlü duduşan odlara kılmaz çare su

  2- Ab gûndur gûnbed-i devvâr rengi bilmezem
  Ya muhit olmuş gözümden gûnbed-i devvâre su

  3- Zevk-i tiğinden aceb yoh olsa gönlüm çak çak
  Kim mürûr ile bırağur rahneler divâre su

  4- Vehm ilen söyler dil-i necrûh peykânın sözün
  İhtiyât ile içer her kimde olsa yare su

  5- Suya versun bâğban gülzârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su

  6- Ârızın yâdıyle nemnâk olsa müjgânım nola
  Zâyi olmaz gül temannâsıyle vermek hâre su

  7- Gam günü etme dilî bîmârdan tîğin dirîğ
  Hayrdır vermek karangu gicede bîmâre su

  8- İste peykânın gönül hicrinde şevkin sâkin et
  Susuzam bir kez bu sahrâda benümçün are su

  9- Men lebin muştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelûr hüşyâre su

  10- Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
  Âşık olmuş gâlibâ ol serv-i hoş reftâre su

  11- Su yolun toprağ olup ol kûydan dutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koymam vare su

  12- Dest bûsi ârzusuyle ölürsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

  13- Sevr ser-keşlik kılur kumrî niyâzından meğer
  Dâmenin duta ayağına düşe yalvere su

  14- İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile
  Gül budağının mizâcına gire kurtare su

  15- Tinet-i pâkini ruşen kılmış ehl-i âleme
  iktidâ etmiş tarîk-i Ahmed-i muhtâra su

  16- Seyyid-i nev-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepüptür mucizâtı ateş-i eşrâre su

  17- Hayret ilen parmağın dişler kim etse istimâ
  Parmağından verdiği şiddet günü enâsere su

  18- Dostu ger zehr-i mâr içse olur âb-i hayât
  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâre su

  19- Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasal
  Başını taştan taşa urup gezer âvâre su

  20- Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dil-i sûzânıma
  Var ümidîm ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

  21- Yumn-i na´tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nisandan dönen tek lâ´lü-i şehvâre su

  22- Umduğum oldur ki rûz-i haşr mahrûm olmayan
  Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su


  Su Kasidesi´nin günümüz Türkçe´sine uyarlanmış biçimi.

  1- Ey göz, gönlümdeki ateşlere gözyaşlarından su serpme
  Çünkü, böylesine tutuşan ateşlere su fayda etmez.

  2- Bilmiyorum, dönen gökkubbe mi su rengindedir,
  Yoksa gözyaşlarım mı gökyüzünü kaplamış?

  3- Kılıç gibi bakışlarının etkisiyle gönlüm parça parça olsa şaşma,
  Çünkü; su duvardan aka aka yarıklar oluştururur.

  4- Yaralı gönül, senin ok atışlarına benzeyen kirpiklerinin sözünü korkarak söyler,
  Yarası olanlar da suyu yavaş yavaş ve ihtiyatla içer.

  5- Bahçıvan boşuna yorulmasın ve gül bahçesini sele versin,
  Çünkü bin gül bahçesini sulasa senin yüzün gibi bir gülün açılmasına
  olanak yoktur.

  6- Gül isteyerek dikenine su vermek boşuna değildir,
  Senin yanağını anarak kirpiklerim ıslansa ne olur?

  7- Gam gününde hastaya gönülden kılıç gibi keskin bakışlarını esirgeme;
  Çünkü karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir iştir.

  8- Gönül, sevgilinin oka benzeyen kirpiklerini arzula ve ondan ayrı olduğum zaman hasretimi dindir.
  Susuzum, bu aşk sahrasında bir kez de benim için su ara.

  9- Ben şiddetle dudağını arzuluyorum, sofularsa Kevser istiyorlar,
  Tabii, sarhoşa şarap, ayıklara da su içmek hoş gelir.

  10- Su, durmadan sevgilinin cennet bahçesine dönmüş yurduna doğru akıp gidiyor,
  Galiba o da, o selvi boylu güzele aşık olmuş.

  11- Toprak olup sevgilininin yurduna giden suyun önünü kesmeliyim,
  Çünkü su benim rakibim olmuştur, onu oraya gitmesini önlemeliyim.

  12- Dostlarım, onun elini öpmek arzusuyla ölürsem,
  Toprağımdan bir testi yapın ve sevgiliye onunla su verin.

  13- Selvi, kumrunun yalvarmasına inatla karşı çıkıyor,
  Su, selvinin çevresinde dolanıp yalvarsın da onu bu inatçılıktan
  vazgeçirsin.

  14-Gülün budağı güle renk vermek için hile ile bülbülün kanını içmek
  istiyor,
  Su gülün gövdesine yürüyüp yalvarsın da, zavallı bülbülü kurtarsın.

  15- Su olmazı oldurmuş, Hazreti peygamberin yoluna girerek,
  tertemiz doğasını insanlık alemine göstermiştir.

  16- İnsanların ulusu Muhammed, seçkinlik incisinin denizidir ki;
  Onun mucizeleri kötülerin ateşine su serpip söndürmektedir.

  17- Kızgın bir günde Muhammed´in yanındakilere parmağından su verdiğini,
  Kim işitse hayret eder ve şaşırır.

  18- Muhammed´e gönül veren, onun dostu olan yılan zehri içse hayat suyu olur,
  Onun düşmanları ise tatlı su içse yılan zehiri olur.

  19- Ömürler süren yıllardır ki, su başını taştan taşa vurarak bir avare gibi gezer,
  Bütün amacı peygamberin mezarına ulaşabilmektir.

  20- Cehennem korkusu yanık gönlüme gam ateşi salmıştır,
  Fakat, peygamberin ihsanının bulutunun su serperek o ateşi
  söndüreceğini umuyorum.

  21-Fuzuli´nin sözleri, seni övmenin bereketiyle nisan yağmurundan düşüp büyük incilere dönen
  o yağmur damlaları gibi inci olmuştur.

  22- Umduğum şudur; kıyamet gününde yüzünü görmekten yoksun olmayayım,
  ve sana kavuşmakla hasretimin yangınını söndürmüşcesine su içmiş gibi olup serinleyeyim.
   
 3. verdiğin bilgiler için yürekten tesekkürler
  karl emeğine saglık ...:f118: :f118: :f118: :f40:
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 16 Haz 2008
 4. Fuzuli edebiyatımızın anlatılmakla bitirilemeyecek dehası.Ona ne kadar övgüler yazılsa onu tam manasıyla anlatmak mümkün olmayacaktır.Lirizmin doruklarında kim vardır dense akla Fuzuli gelir.Her şiiri birbirinden güzel,birbirinden manidardır.Çok söz söylemeden yukarıdaki beyitlerden ikisine değinmeden edemeyeceğim.
  Gâmım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı
  " Ben derdimi gizli tutardım,kimselere anlatmazdım.Dediler ki derdini sevgiliye söyle.Söylesem acaba o vefasız sevgili bana inanır mı inanmaz mı" Tabi ki şairin derdi aşktır.Yani sevgili şairin aşkına inanıp inanmayacağında tereddüdü var.

  Suya versun bâğban gülzârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su

  Bahçıvana söyleyin gül bahçesini sele versin,Bin tane gül bahçesi sulasa da Peygamberin yüzü gibi güzel bir gül yetiştiremez.
  Bir güzellik ancak bu kadar anlatılabilirdi.Çok teşekkürler Karl.Eline,yüreğine sağlık.Ben mest oldum.Şiir tadında kalın.
   
 5. Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
  Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever

  Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab'ınde meyl
  Men leb-i cânânumu Hızr Ab-ı Hayvânın sever

  Başa dem düştükçe taksîr eylemez eyler meded
  Ol sebebden muttasıl çeşmüm ciger kanın sever

  Müşg-i Çîn âvâre olmuşdur vatandan men kimi
  Hansı şûhun bilmezem zülf-i perîşânın sever

  Şu ki ser-gerdân gezer başında vardur ki hevâ
  Gâlibâ bir gül-ruhun serv-i hırâmânın sever

  Akıbet rusvâ olub mey-tek düşer il ağzına
  Kim ki bir ser-mest sâkî lâ'l-i handânın sever

  N'olacakdur terk-i ışk etme Fuzûlî vehm edüb
  Gâyeti derler ola bir bende sultânın sever


  Harika bir sayfa hazırlamışsınız KaRL yüreğinize sağlık :f118: :f118: :f118:
   
 6. Su kasidesini çok severim Karl_ çok güzel bir paylaşım olmuş ayrıca verdiğin bilgiler içinde teşekkürler..:f9:
   
 7. Bilgi ve paylaşım için teşekkürler KarL. Harika bir sayfa hazırlamışsın. :f40:
   
 8. Mükemmeldi, eline sağlık.
   
 9. ŞİKAYETNAME

  Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim, faydasızdır diye iltifat etmediler. Eğerçi görünürde itaat eder gibi davrandılar ama bütün sorduklarıma hal diliyle karşılık verdiler.

  Dedim: - Ey arkadaşlar, bu ne yanlış iştir, bu ne yüz asıklığıdır?

  Dediler: - Bizim adetimiz böyledir.

  Dedim: - Benim riayetimi gerekli görmüşler ve bana tekaüt beratı vermişler ki ondan her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığı ile dua kılam.

  Dediler: - Ey zavallı! Sana zulüm etmişler ve gidip gelme sermayesi vermişler ki, daima faydasız mücadele edesin ve uğursuz yüzler görüp sert sözler işitesin.

  Dedim: - Beratımın gereği niçin yerine gelmez?

  Dediler: - Zevaittir, husulü mümkün olmaz.

  Dedim: - Böyle evkaf zevaidsiz olur mu?

  Dediler: - Asitanenin masraflarından artarsa bizden kalır mı?

  Dedim: - Vakıf malın dilediği gibi kullanmak vebaldir.

  Dediler: - Akçamız ile satın almışız, bize helaldir.

  Dedim: - Hesaba alsalar bu tuttuğunuz yolun fesadı bulunur.

  Dediler: - Bu hesap, kıyamette sorulur.

  Dedim: - Dünyada dahi hesap olur, haberin işitmişiz.

  Dediler: - Ondan dahi korkumuz yoktur, katipleri razı etmişiz.

  Gördüm ki sualime cevaptan başka nesne vermezler ve bu berat ile hacetim kılmağın reva görmezler, çaresiz mücadeleyi terk ettim ve mey'us ü mahrum guşe-i uzletime çekildim